Máte nárok na lieky bez doplatku? Pozrite sa na zmeny pri predpisoch liekov u lekára

Máte nárok na lieky bez doplatku? Pozrite sa na zmeny pri predpisoch liekov u lekára

 

Patríte do týchto 10 skupín? Komora lekárnikov vysvetľuje, koho sa zmeny najviac dotknú. 

Novým rokom nadobudla účinnosť legislatívna úprava zavádzajúca nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov. Keďže táto téma bola v čase jej schvaľovania komunikovaná ako „zrušenie doplatkov za lieky“, Slovenská lekárnická komora informuje, koho a akým spôsobom sa táto novela dotkne. Lieky bez doplatku totiž nebude mať každý dôchodca. 

Čo všetko sa mení?

Zároveň sa po tridsiatich rokoch zásadne mení spôsob predpisovania liekov u lekárov – špecialistov. „Nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Na to, aby to tak bolo musia byť splnené viaceré podmienky,“ informuje viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková a vymenúva skupiny, ktorých sa táto zmena dotkne. Ide o:

 

-držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

-držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

-poberateľov invalidného dôchodku,

-poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,

-invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,

-poberateľov starobného dôchodku,

-poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, vktorom je nárok na starobný dôchodok,

-poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,

-pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,

-poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

 

Prezident SLeK Ondrej Sukeľ  dodáva, že doplatky za lieky nebude možné odpustiť každému dôchodcovi. „U vyššie spomenutých kategórii pacientov sa bude posudzovať aj výška ich príjmov. Nebudú nám to však musieť dokladovať, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa. Zoznam pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov sú poisťovne povinné aktualizovať najmenej jedenkrát mesačne.“

 

Do posudzovaných príjmov sa započítava jednak príslušný dôchodok, ako aj ďalšie príjmy, či už zo zamestnania, alebo podnikateľskej činnosti.

V roku 2020 bola priemerná mesačná mzda 1133 €, takže nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2039,40 € u za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti tak, ako doposiaľ

 

Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko čo zaplatia navyše im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet. Napríklad pre dôchodcov s príjmom vyšším ako 679,80 € je to 30 €, pre deti do 6 rokov je to 0 €  a pre menovaných dôchodcov s príjmom nižším ako 680 € mesačne je to takisto 0 €,“ vysvetľuje Ondrej Sukeľ.

 

Neplatí na všetky lieky!

Rovnako ako doterajšie limity spoluúčasti, aj „odpustenie doplatku“ sa týka iba liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou.Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám. Taktiež sa nemení princíp, podľa ktorého sa pre „odpustenie“ doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má, alebo nemá lacnejšiu alternatívu. Ak liek s rovnakým zložením vyrábajú viacerí výrobcovia, započíta sa výška doplatku najlacnejšieho z nich. Je preto dôležité komunikovať s lekárnikom a informovať sa o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom.

Na rozdiel od zmeny limitov spoluúčasti, pri ktorých existovala široká odborná zhoda a dostatočný časový priestor na prípravu, dochádza od nového roka po tridsiatich rokoch bez akejkoľvek odbornej diskusie k zásadnej zmene v spôsobe predpisovania liekov lekármi – špecialistami.

 

Slovenská lekárnická komora preto upozorňuje, že od januára zaniká možnosť lekárov – špecialistov odporúčať predpisovanie lieku viazaného na konkrétnu špecializáciu všeobecným lekárom pacienta.

 

Tieto lieky na základe novely Zákona č. 362/2011 Z.z. bude môcť predpisovať iba lekár – špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár. Apelujeme preto na pacientov, aby sa na túto zmenu včas pripravili a komunikovali so svojimi lekármi včas, nie až keď minú posledné balenie chronicky užívaných liekov.


 

Zdroje: TASR, ŠÚKL, SLEK