OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKUPINE PHOENIX

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKUPINE PHOENIX

Skupina PHOENIX berie ochranu a bezpečnosť osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov vážne. Z tohto dôvodu vytvorila skupina PHOENIX pravidlá a postupy na ochranu osobných údajov vo všetkých 26 európskych krajinách, v ktorých pôsobí. Skupina PHOENIX implementovala opatrenia na splnenie požiadaviek Európskeho všeobecného nariadenia na ochranu údajov (v krajinách EÚ/EEA), miestnych zákonov a ustanovení.

Skupina PHOENIX vymenovala zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov  resp. miestnych koordinátorov ochrany osobných údajov vo všetkých 26 krajinách. Sú zodpovední za monitorovanie dodržiavania všetkých relevantných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Skupina PHOENIX vytvorila školiace moduly o ochrane osobných údajov na mieru pre svojich zamestnancov, aby zvýšila povedomie o tejto dôležitej téme a tiež aby zabezpečila, že všetci zamestnanci sú si vedomí svojich povinností.

SYSTÉM HLÁSENIA

Skupina PHOENIX vytvorila webový systém hlásenia, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytol zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom a tretím stranám jednoduchý nástroj, prostredníctvom ktorého môžu nahlasovať incidenty narušenia osobných údajov alebo svoje obavy. Tieto hlásenia sa berú vážne a sú preverované a pravidelne riešené, a používajú sa na zlepšenie ochrany osobných údajov. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy o osobné údaje, kontaktujte, prosím, zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Centrálny kontakt je dpo@phoenix.sk

Tento systém hlásenia incidentov je prístupný kedykoľvek prostredníctvom stránky:

https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O SYSTÉME HLÁSENIA 

Kedy by som mal nahlásiť incident?

Skupina PHOENIX má povinnosť upovedomiť dozorný orgán do 72 hodín od zistenia incidentu, preto všetky incidenty musia byť bez meškania hlásené prostredníctvom online nahlasovacieho nástroja.

Aké incidenty týkajúce sa osobných údajov by mali byť hlásené a ako?

Všetky incidenty  týkajúce sa osobných údajov sa majú hlásiť tímu na ochranu osobných údajov prostredníctvom online nahlasovacieho nástroja.

Čo je to incident týkajúci sa ochrany osobných údajov?

Incidenty týkajúce sa osobných údajov sú akékoľvek udalosti, ktoré viedli alebo mohli viesť k náhodnej alebo zámernej strate osobných údajov (v elektronickej alebo papierovej podobe) alebo zničeniu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k osobným údajom (napr.: strata alebo krádež laptopu, smartfónu, písomného záznamu, lekárskeho predpisu).

Čo sa stane keď odošlem hlásenie?

Tím na ochranu osobných údajov preverí hlásenie o incidente a bude vás kontaktovať kvôli ďalším informáciám, alebo, ak je to potrebné, pomôže vám s činnosťami po incidente.