VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ S LEKÁRŇAMI PARTNER O HODNOTNÝ ELEKTROBICYKEL

VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ S LEKÁRŇAMI PARTNER O HODNOTNÝ ELEKTROBICYKEL

Už ste sa zapojili do našej veľkej letnej súťaže pre fanúšikov facebookovej stránky Lekáreň Partner? Zapojte sa ešte dnes a vyhrajte štýlový elektrobicykel Stonefly CITY v hodnote 850 €.

Staňte sa fanúšikom našej stránky, napíšte nám v komentári súťažného príspevku názov ľubovolnej lekárne Partner na Slovensku a označte 3 ľudí, ktorým by ste výhru dopriali tiež.

 

Výherca sa môže tešiť na elektrobicykel:

 • s dojazdom až 70 km na jedno dobitie

 • so dostupným servisom na Slovensku

 • s nízkou hmotnosťou bicykla

 • so štýlovým dizajnom vo farbách a brande lekární Partner

 • vhodný pre všetky vekové kategórie!

Hráme do 15. septembra 2020. Zapojte sa TU! 

 

 


Štatút Veľkej letnej súťaže o ecykel

 

 1. Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom „Veľká letná súťaž o ecykel“ (ďalej ako „súťaž“) je obchodná spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1300/B (ďalej len „Organizátor). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte.

 

 1. Cieľ a predmet súťaže

 

 1. 1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž, ktorej cieľom je zviditeľnenie a podpora Organizátorovej spoločnosti, jej služieb a produktov.

 2. 2. Predmetom súťaže je uverejnenie príspevku s fotografiou prevádzky lekárne patriacej do siete PARTNER nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky na facebookovej stránke „Lekáreň Partner“ zo strany účastníka súťaže, ktorý je zároveň fanúšikom stránky „Lekáreň Partner na Facebooku.

 

 1. Účastníci súťaže a ochrana osobných údajov

 

 1. 1. Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:

  • ktorá je plnoletá, a

  • zapojí sa do súťaže prostredníctvom facebookovej stránky Lekáreň PARTNER na www.facebook.com/vasrodinnylekarnik/, stane sa jej fanúšikom (dá „páči sa mi to“ na stránku Lekáreň Partner) a v komentári k súťažnému príspevku uverejnenému na stránke Lekáreň Partner zverejní fotografiu akejkoľvek lekárne Partner na Slovensku. Všetkých 450-lekární Partner na Slovensku môžu účastníci nájsť na www.partner.sk, a

  • ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 3.2 tohto štatútu.

 2. 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora, jeho dcérskych spoločností ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov (tzv. vylúčené osoby).

 3. 3. Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 4. Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941  (tzv. „prevádzkovateľ“).

 2. 5. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že Organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko; (ii) adresa na doručenie výhry (len pri víťazovi súťaže); a (iii) telefonický kontakt (len pri víťazovi súťaže) (ďalej len „osobné údaje). Právnym základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

 3. 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: sutaz@partner.sk, alebo písomne na adrese PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

 4. 7. Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu Organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

 5. 8. Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených  v čl. 20 GDPR;  (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: sutaz@partner.sk, alebo písomne na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava.

 6. 9. Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

 7. 10. V prípade otázok nás prosím kontaktujte: zodpovedná osoba prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk

 

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je štýlový mestský ecykel s elektrickým motorom, ktorý sa dá ľahko nabiť cez klasickú 230 V zásuvku už za 6 hodín, s dojazdom až 70 km na jedno dobitie, dostupným servisom na Slovensku, nízkou hmotnosťou, štýlovým dizajnom vo farbách a značke Partner lekární. Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu.

 1. Pravidlá súťaže

 

 1. 1. Súťaž sa uskutoční v jednom kole, ktoré trvá od 06.08.2020 do 15.09.2020. Po uplynutí tohto termínu bude výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov žrebovaním online, a to v sídle Organizátora, náhodným výberom za účasti minimálne troch zástupcov Organizátora. Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené najneskôr do 16.9.2020 na facebookovej stránke Lekárne Partner. Výherca tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch v súkromnej správe na Facebooku, súčasne bude výherca vyzvaný, aby poskytol svoje osobné údaje špecifikované v článku 3.5 tohto štatútu. Ak výherca výhru odmietne alebo nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní, prípadne neprejaví záujem výhru si prevziať alebo neposkytne Organizátorovi doručovaciu adresu, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 2. 2. Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže prostredníctvom facebookovej stránky Lekárne PARTNER na www.facebook.com/vasrodinnylekarnik/, stane sa jej fanúšikom a v komentári k súťažnému príspevku uverejneného na stránke zverejní meno akejkoľvek lekárne Partner na Slovensku a označi 3 ľudí, ktorým by výhru doprial tiež. Všetkých 450-lekární Partner na Slovensku môžu účastníci nájsť na www.partner.sk do času ukončenia súťaže. Účastník súťaže sa môže o výhru uchádzať len s jedným príspevkom, t. j. Účastník, ktorý zašle viacero fotografií, resp. sa zúčastní súťaže s využitím rôznych účelovo vytvorených kont na Facebooku, môže byť zo súťaže Organizátorom vylúčený.

 3. 3. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou odovzdania výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

 4. 4. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 5. 5. Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Organizátor súčasne oznamuje, že nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. 1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 2. 2. Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor zverejní na svojej facebookovej stránke.

 3. 3. Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou.

 4. 4. Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 5. 5. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené Organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie Organizátora.

 

V Bratislave dňa 03.08.2020